Novou vládní zmocněnkyní pro lidská práva je Klára Šimáčková Laurenčíková

Klára Laurenčíková

27. 5. 2022 | Aktuality

Seznamte se s Klárou

„Dialog chci moderovat nepolarizujícím způsobem.“

Laurenčíková vystudovala obor speciální pedagogika na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy a dlouhodobě se věnuje začleňování znevýhodněných skupin obyvatelstva do většinové společnosti a sociálně právní ochraně dětí.

Za svou podporu systémových změn v oblasti inkluzivního vzdělávání, tedy začleňování dětí se specifickými potřebami do běžné výuky, se v roce 2016 stala Ashoka Fellow doživotní členkou globální sítě sociálních inovátorů a v roce 2019 byla vyznamenána Nadací Olgy Havlové za prosazování kvality a otevřenosti vzdělávacích systémů a za aktivitu v oblasti transformace systému péče o ohrožené . Mimo jiné Laurenčíková také působí jako ombudsmanka na pražské FAMU.

„Aktivně chci přispět k posílení soudržnosti a k solidaritě ve společnosti.“

Inkluze a práva ohrožených dětí jsou témata, kterým se Laurenčíková dlouhodobě věnuje. Pomohla například prosadit zákaz umisťování nejmenších dětí do kojeneckých ústavů. Tento nedávno schválený zákaz je také její zásluhou, jelikož mnoho let neúnavně lobbovala, aby se tato dávno přežitá a dlouhodobě škodlivá praxe ukončila.

Nová zmocněnkyně pro

Zmocněnkyně vlády pro lidská práva je místopředsedkyní Rady vlády pro lidská práva, Rady vlády pro záležitosti romské menšiny, Rady vlády pro národnostní menšiny, Rady vlády pro nestátní neziskové organizace, Vládního výboru pro osoby se zdravotním postižením a Rady vlády pro žen a mužů.

11. května 2022 jmenovala Petra Fialy na návrh Pirátů a hnutí STAN zmocněnkyni pro lidská práva Kláru Laurenčíkovou, aby tak nahradila Helenu Válkovou, která z této funkce odešla v lednu téhož roku. Nová zmocněnkyně řekla, že chce přispět k prosazování práv dětí, seniorů či postižených i k posílení rovných šancí a soudržnosti a solidaritě české společnosti. Vládu hodlá podporovat při řešení dopadů války na Ukrajině, přispět chce k integraci uprchlíků. Využít při tom chce své zkušenosti se začleňováním ve vzdělávání, i s podporou duševního dětí.

„Chci pracovat na tom, aby se dařilo naplňovat potřeby ohrožených a znevýhodněných lidí. Přispívat chci k řešení otázek lidskoprávní agendy, které se týkají dětí, seniorů, rovnosti žen a mužů či zdravotně postižených.“

Co dělá vládní zmocněnkyně pro lidská práva?

Rada vlády pro lidská práva je poradním orgánem vlády pro oblast lidských práv a základních svobod. Sleduje dodržování Ústavy a Listiny základních práv a svobod a plnění závazků ČR plynoucích z mezinárodních lidskoprávních smluv.

Vládní zmocněnkyně pro lidská práva je její místopředsedkyní a obecně se zabývá dlouhodobým vývojem ochrany lidských práv v České republice a předkládá vládě návrhy v jednotlivých oblastech. Vyjadřuje se k návrhům zákonů, k návrhům nařízení vlády a k opatřením před jejich předložením vládě.

Konkrétně má na starost tyto agendy:

  • lidská práva,
  • ,
  • národnostní menšiny,
  • neziskové organizace,
  • osoby se zdravotním postižením,
  • rovnost žen a mužů.

Má za úkol připravovat podněty ke zlepšení dodržování lidských práv, včetně postavení národnostních menšin a integrace romské menšiny. Seznamuje veřejnost s otázkou romské integrace a podporuje informovanost a osvětu nejen pro romskou menšinu.

Podává návrhy, které povedou k co největší rovnosti žen a mužů. Zjišťuje ve společnosti aktuální problémy ohledně nerovnosti a navrhuje vládě koncepční změny. Dále hodnotí, jak se rovnost žen a mužů ve společnosti naplňuje. Spolupracuje také s neziskovými organizacemi zaměřenými na oblast rovnosti žen a mužů.

Stará se o vylepšení života občanů se zdravotním handicapem. Cílem je pomáhat těmto lidem tak, aby měli ve všech oblastech života, a přispívat k šíření informací a osvěty o zdravotním postižení široké veřejnosti.

Zabývá se také postavením nestátních neziskových organizací. V této oblasti mimo jiné předkládá návrhy pro rozhodnutí vlády ohledně podpory neziskových organizací a snaží se o vytváření vhodného prostředí pro jejich činnost.

Dále se zabývá plněním závazků plynoucích pro ČR z mezinárodních smluv v oblasti lidských práv. Spolupracuje s orgány veřejné správy (státní správy i samosprávy), nevládními neziskovými organizacemi a odborníky.

Jsem moc ráda, že se vládní zmocněnkyní stala právě Klára Laurenčíková. Je to žena na svém místě, vždy na straně slabších. Potkávaly jsme se dosud na mnoha akcích. Klára je nesmírně aktivní a pracovitá. Premiér se může spolehnout, že mu bude dobrou spolupracovnící v oblasti lidských práv, protože je je to žena, která zná potíže v této oblasti a ví, jak je řešit.