Senátní priority

Silnější slabší

Silnější pomáhají slabším

V oblasti sociální politiky zdůrazňuji potřebu řešení trhu s bydlením, což má viditelný dopad do všech oblastí života. Kdo má stabilní bydlení, má stabilní práci, může vychovávat své děti v klidu a může se zapojit do společenského dění ve své obci.

Zároveň hledám koncepční řešení dluhových pastí, které ohrožují nejen jednotlivce, ale v konečném důsledku celou ekonomiku státu. Je třeba nepřestat si všímat potřeb lidí  v nelehkých životních situacích, kteří jsou v krizích nejvíce postižení. Jde o rodiče samoživitele, lidi bez práce, nemocné, stárnoucí a opuštěné.

Narůstající chudoba totiž poškozuje nás všechny, přicházíme o ideje a talenty těch, kteří pracují mimo systém a ukrývají se v šedé ekonomice. Tito lidé přicházejí o naději na dobrý život. Chci, aby se dařilo dobře všem.

Co pro to udělám:

 • Budu hlasovat pro novelizaci exekučního řádu, který zastaví výnosný obchod založený na obchodování s dluhy, a umožní lidem vybřednout z dluhových pastí. Za zásadní považuji zavedení teritoriality exekučního úřadu dle bydliště dlužníka a princip tzv. chráněného účtu tak, aby nezabavitelné minimum nebyl zabavováno dvakrát.
 • Podpořím zákony, které posílí dostupnost bydlení. Zasadím se o to, aby se opět začalo pracovat na zákonu sociálním bydlení, neboť zajištěním bydlení především zajistíme dobrou budoucnost všem.
 • Podpořím zákony, které umožní lidem na okraji společnosti zapojit se do jejího chodu,a to zejména pomocí stabilních a dostupných sociálních služeb a efektivních sociálních dávek. Financování sociálních služeb musí být stabilní a předvídatelné tak, aby tyto instituce byly schopny poskytovat služby potřebným v dlouhodobém horizontu.
Strom

Strategická péče o životní prostředí a veřejný prostor

Kvalita života je velkou měrou závislá na kvalitě životního prostředí. V této oblasti budu prosazovat legislativní návrhy, které povedou k řešení problematiky sucha, nakládání s odpady, klimatickými změnami a hospodaření s půdou.

Nesmíme zavírat oči před dopady našeho nešetrného nakládání s přírodou. S přírodou musíme zacházet ohleduplně, je to náš společný prostor. Zasadím se o dobrou budoucnost nejen našich dětí, ale i dětí těchto dětí.

Co pro to udělám:

 • Odpad jako surovina. Zasadím se o zákony, které povedou k předcházení vzniku odpadů a dále pak k efektivnímu využívání odpadu v další výrobě. Podpořím přeměnu bioplynových stanic tak, aby namísto průmyslově vyráběných rostlin zpracovávali bio a gastro odpady.
 • Boj proti suchu a klimatickým změnám. Podpořím projekty, které povedou k budování retenčních nádržín a budovách, využívání dešťové vody a zasadím se o zpracování plánů na snižování emisí, řešení sucha a udržitelné krajiny.
 • Podpořím legislativu, která zvyšují podíl veřejnosti na rozhodování o životním prostředí.
Otevřenost

Přehledné a otevřené hospodaření s penězi občanů

Stát musí hospodařit s penězi maximálně hospodárně. Všichni platíme daně a ty tvoří rozpočet. Máme tedy právo vědět, jak je se státními penězi nakládáno. Zasadím se o co nejotevřenější hospodaření a nejefektivnější utrácení tak, aby výsledek přinesl co možná nejvyšší prospěch nám všem. 

Co pro to udělám:

 • Podpořím v Rakousku osvědčený princip centrálního zadavatele veřejných zakázek tak, aby stát maximálně ušetřil na opakujících se nákupech, což povede k zapojením i menším a středních firem do dodavatelského systému.
 • Zasadím se o maximální zpřehlednění systému poskytování dotací. Podpořím vznik uživatelsky přívětivého centrálního informačního systému o dotacích, kde se veřejnost na jednom místě dozví vše potřebné. Dotace by měly cílit zejména do vylidňujících se měst a obcí, kde chybí občanská vybavenost.
 • Zasadím se o to, aby se státem mohly obchodovat pouze firmy s průhlednou majetkovou strukturou, které nedaní v tzv. “daňových rájích”.
Doma

Priority senátního obvodu - Kvalitní životní prostor nezávislý na metropoli

Záleží mi na mém obvodě a na vás, mých sousedech. Budu usilovat o kvalitnější život na Kladně a v okolních obcích. Je třeba zde najít vše potřebné ke šťastnému životu, a to bez únavného dojíždění do Prahy. Kladensko nesmí být noclehárnou Prahy.

Co pro to udělám:

 • Zasadím se řešení problematiky dostupnosti bydlení, systému přidělování městských bytů a řešení problematiky mimořádné hmotné pomoci. Budu usilovat o zlepšení dopravy. Kladensko je enormně zasaženo dopravou směřující do Prahy. Budu jednat o zvýšení integrace hromadné dopravy tak, aby bylo možné pohodlně se dostat do vedlejší vesnice bez nutnosti použití aut, tj. veřejnou hromadnou dopravou, pěšky nebo na kole. Budu usilovat o obnovu zašlých polních cest a stezek, které kdysi naše obce spojovaly a jež jsou nyní často přeťaty dálnicemi. Zasadím se o vznik podchodů a nadchodů pro bezpečnou komunikaci.
 • Věnuji dostatečnou pozornost vyloučeným lokalitám. Budu motivovat občany z těchto lokalit k vyššímu zájmu a odpovědnosti za veřejné záležitosti. Jedině společným úsilím můžeme nalézt vhodná řešení v problematických oblastech.
 • Nikdy se nebudu vyhýbat občanům a jejich názorům. Ostatně to jsem nedělala nikdy. Naslouchám jim ve své praxi a také v bezplatné právní poradně. Budu tak činit i nadále. Vždy budu usilovat o řešení lokálních otázek i na celostátní úrovni a stanu se “ombudsmankou” našeho senátního obvodu.
 • budu „skládat účty“ obyvatelům obvodu formou pravidelných hlášení o svojí práci v Senátu.
 • budu se pravidelně setkávat s obyvateli obvodu formou veřejného setkání, poskytnu občanům telefonní a e-mailový kontakt.
otevreny.png

Hlasování v senátu

Prosinec 2021

15.12.2021 185/13 Pravidla hospodaření senátorských klubů pro rok 2022 === schválit : pro

15.12.2021 147/13 Návrh senátního návrhu zákona senátora Václava Lásky, kterým se mění zákon č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém === zamítnout : proti

15.12.2021 147/13 Návrh senátního návrhu zákona senátora Václava Lásky, kterým se mění zákon č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém === schválit : pro

15.12.2021 166/13 Návrh senátního návrhu zákona senátora Tomáše Jirsy a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů === přikázat výborům : pro

15.12.2021 K 94/13 Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Řešení nárůstu cen energie: soubor opatření a podpor === schválit : zdržela se

15.12.2021 K 94/13 Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Řešení nárůstu cen energie: soubor opatření a podpor === schválit : proti

15.12.2021 K 76/13 Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů NAIADES III: Podpora evropské vnitrozemské vodní dopravy, která obstojí i v budoucnosti === schválit : zdržela se

15.12.2021 Návrh usnesení Senátu k mimořádným aktivitám ruské armády na hranicích Ukrajiny === schválit : pro

15.12.2021 177/13 Informace vlády ČR o pozicích vlády ČR a programu jednání Evropské rady, které se koná ve dnech 16. 17. prosince 2021 === schválit : proti

15.12.2021 177/13 Informace vlády ČR o pozicích vlády ČR a programu jednání Evropské rady, které se koná ve dnech 16. 17. prosince 2021 === schválit : proti

15.12.2021 177/13 Informace vlády ČR o pozicích vlády ČR a programu jednání Evropské rady, které se koná ve dnech 16. 17. prosince 2021 === schválit : proti

15.12.2021 172/13 Návrhy na členy Etické komise České republiky pro ocenění účastníků odboje a odporu proti komunismu === souhlas s účastí : pro

15.12.2021 N 87/13 Balíček dokumentů k oblasti veřejného zdraví na úrovni Unie === schválit : pro

15.12.2021 N 77/13 Balíček dokumentů proti financování terorismu === schválit : proti

15.12.2021 175/13 Návrh zákona o kompenzačním bonusu pro rok 2022 === schválit : pro

15.12.2021 174/13 Návrh zákona o mimořádném příspěvku zaměstnanci při nařízené karanténě === schválit : pro

15.12.2021 173/13 Návrh zákona o dalších úpravách poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii onemocnění COVID 19 === schválit : pro

Listopad 2021

05.11.2021 N 70/13 Balíček Fit for 55 sdílení úsilí, sektor LULUCF a nová lesní strategie EU === schválit : nepřítomna

05.11.2021 N 70/13 Balíček Fit for 55 sdílení úsilí, sektor LULUCF a nová lesní strategie EU === 1.pozměňovací návrh : nepřítomna

05.11.2021 N 74/13 Balíček Fit for 55 revize systému EU ETS === schválit : proti

05.11.2021 N 62/13 Balíček Fit for 55 pravidla pro sektor letecké dopravy === schválit : proti

05.11.2021 N 62/13 Balíček Fit for 55 pravidla pro sektor letecké dopravy === schválit : proti

05.11.2021 N 73/13 Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí mechanismus uhlíkového vyrovnání na hranicích === schválit : proti

05.11.2021 N 68/13 Balíček Fit for 55 podpora energie z obnovitelných zdrojů a energetická účinnost === schválit : proti

05.11.2021 N 66/13 Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Sociální fond pro klimatická opatření === schválit : proti

05.11.2021 N 66/13 Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Sociální fond pro klimatická opatření === schválit : proti

05.11.2021 N 64/13 Balíček Fit for 55 pravidla pro sektor automobilové dopravy a infrastrukturu pro alternativní paliva === schválit : nepřítomna

05.11.2021 N 64/13 Balíček Fit for 55 pravidla pro sektor automobilové dopravy a infrastrukturu pro alternativní paliva === schválit : nepřítomna

05.11.2021 N 64/13 Balíček Fit for 55 pravidla pro sektor automobilové dopravy a infrastrukturu pro alternativní paliva === schválit : nepřítomna

05.11.2021 165/13 Informace vlády ČR o výsledcích jednání Evropské rady, které se konalo ve dnech 21. 22. října 2021 === vzít na vědomí : pro

05.11.2021 N 67/13 Návrh směrnice Rady, kterou se mění struktura rámcových předpisů Unie o zdanění energetických produktů a elektřiny (přepracované znění) === schválit : proti

05.11.2021 N 67/13 Návrh směrnice Rady, kterou se mění struktura rámcových předpisů Unie o zdanění energetických produktů a elektřiny (přepracované znění) === schválit : proti

05.11.2021 N 67/13 Návrh směrnice Rady, kterou se mění struktura rámcových předpisů Unie o zdanění energetických produktů a elektřiny (přepracované znění) === námitka : pro

05.11.2021 N 67/13 Návrh směrnice Rady, kterou se mění struktura rámcových předpisů Unie o zdanění energetických produktů a elektřiny (přepracované znění) === schválit : proti

Říjen 2021

27.10.2021 162/13 Návrh senátního návrhu zákona senátorky Jitky Seitlové a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů === přikázat výborům : pro

27.10.2021 162/13 Návrh senátního návrhu zákona senátorky Jitky Seitlové a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů === zamítnout : proti

27.10.2021 K 58/13 Sdělení Komise EP, Radě, EHSV a Výboru regionů Dlouhodobá vize pro venkovské oblasti EU na cestě k posílenému, propojenému, odolnému a prosperujícímu venkovu do roku 2040 === schválit : pro

27.10.2021 159/13 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů === schválit : pro

27.10.2021 164/13 Volba osoby navrhované Senátem ke zvolení do funkce člena Národní rozpočtové rady === souhlas s účastí : pro

27.10.2021 N 59/13 Balíček k přechodu k udržitelnému hospodářství a zeleným dluhopisům === schválit : pro

27.10.2021 N 57/13 Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o spotřebitelských úvěrech === schválit : pro

27.10.2021 163/13 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů === zamítnout : proti

26.10.2021 151/13 Návrh senátního návrhu zákona senátorů Jana Holáska a Marka Hilšera, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů === přikázat výborům : nepřítomna

26.10.2021 111/13 Návrh senátního návrhu zákona senátora Marka Hilšera a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky), ve znění pozdějších předpisů === pověření : nepřítomna

26.10.2021 111/13 Návrh senátního návrhu zákona senátora Marka Hilšera a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky), ve znění pozdějších předpisů === pověření : nepřítomna

26.10.2021 111/13 Návrh senátního návrhu zákona senátora Marka Hilšera a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky), ve znění pozdějších předpisů === schválit : nepřítomna

26.10.2021 111/13 Návrh senátního návrhu zákona senátora Marka Hilšera a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky), ve znění pozdějších předpisů === Novela zákona o volbách do Parlamentu a zákon o volbě prezidenta republiky : sen

26.10.2021 312/12 Návrh na prodloužení lhůty pro projednání návrhu senátního návrhu zákona senátorky Renaty Chmelové a dalších senátorů, kterým se mění zákon České národní rady č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (senátní tisk č. 312) ve výborech Senátu === schválit : nepřítomna

26.10.2021 199/12 Návrh senátního návrhu zákona senátora Zdeňka Hraby, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů === pověření : nepřítomna

26.10.2021 199/12 Návrh senátního návrhu zákona senátora Zdeňka Hraby, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů === pověření : nepřítomna

26.10.2021 199/12 Návrh senátního návrhu zákona senátora Zdeňka Hraby, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů === schválit s PN : proti

26.10.2021 199/12 Návrh senátního návrhu zákona senátora Zdeňka Hraby, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů === 2.pozměňovací návrh : zdržela se

26.10.2021 199/12 Návrh senátního návrhu zákona senátora Zdeňka Hraby, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů === 1.pozměňovací návrh : zdržela se

26.10.2021 199/12 Návrh senátního návrhu zákona senátora Zdeňka Hraby, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů === zamítnout : pro

26.10.2021 125/13 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů === zamítnout : zdržela se

26.10.2021 124/13 Návrh ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů === zamítnout : proti

26.10.2021 205/12 Návrh ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů === zamítnout : proti

26.10.2021 107/13 Návrh senátního návrhu zákona senátora Lumíra Kantora a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů === pověření : pro

26.10.2021 107/13 Návrh senátního návrhu zákona senátora Lumíra Kantora a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů === schválit s PN : pro

26.10.2021 107/13 Návrh senátního návrhu zákona senátora Lumíra Kantora a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů === 2.pozměňovací návrh : pro

26.10.2021 107/13 Návrh senátního návrhu zákona senátora Lumíra Kantora a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů === 1.pozměňovací návrh : pro

26.10.2021 157/13 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů === zamítnout : pro

26.10.2021 153/13 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů === schválit : pro

26.10.2021 158/13 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů === schválit : nepřítomna

26.10.2021 156/13 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů === schválit : pro

26.10.2021 155/13 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 17/2012 Sb., o Celní správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony === schválit : pro

26.10.2021 154/13 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony === schválit : pro

26.10.2021 152/13 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 352/2001 Sb., o užívání státních symbolů České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů === schválit : pro

26.10.2021 62/13 Zpráva o životním prostředí České republiky 2019 === vzít na vědomí : pro

26.10.2021 17. schůze Senátu === souhlas s účastí : nepřítomna

Září 2021

09.9.2021 149/13 Návrh senátního návrhu zákona senátora Miroslava Balatky a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů === přikázat výborům : pro

09.9.2021 143/13 Návrh senátního návrhu zákona senátorky Adély Šípové, kterým se mění zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů === přikázat výborům : pro

09.9.2021 145/13 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony === schválit : pro

09.9.2021 147/13 Návrh senátního návrhu zákona senátora Václava Lásky, kterým se mění zákon č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém === přikázat výborům : pro

09.9.2021 147/13 Návrh senátního návrhu zákona senátora Václava Lásky, kterým se mění zákon č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém === zamítnout : proti

Srpen 2021

25.8.2021 107/13 Návrh senátního návrhu zákona senátora Lumíra Kantora a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů === přikázat výborům : pro

25.8.2021 Návrh usnesení Senátu k informaci vlády ČR o aktuálním stavu příprav předsednictví ČR v Radě EU ve 2. pololetí 2022 === schválit : pro

25.8.2021 N 53/13 Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 910/2014, pokud jde o zřízení rámce pro evropskou digitální identitu === schválit : zdržela se

25.8.2021 N 52/13 Balíček pro zajištění plně funkčního a odolného schengenského prostoru === schválit : pro

25.8.2021 K 45/13 Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě Strategie EU pro dobrovolný návrat a opětovné začlenění === schválit : pro

25.8.2021 K 55/13 Společné sdělení Evropskému parlamentu, Evropské radě a Radě o vztazích mezi EU a Ruskem vystupovat proti Rusku, omezovat jej a spolupracovat s ním === schválit : pro

25.8.2021 K 55/13 Společné sdělení Evropskému parlamentu, Evropské radě a Radě o vztazích mezi EU a Ruskem vystupovat proti Rusku, omezovat jej a spolupracovat s ním === 1.pozměňovací návrh : pro

25.8.2021 136/13 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů === pověřuje : pro

25.8.2021 136/13 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů === vrátit PS : pro

25.8.2021 136/13 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů === 5.pozměňovací návrh : zdržela se

25.8.2021 136/13 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů === 4.pozměňovací návrh : pro

25.8.2021 136/13 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů === 3.pozměňovací návrh : pro

25.8.2021 136/13 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů === 2.pozměňovací návrh : pro

25.8.2021 136/13 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů === 1.pozměňovací návrh : pro

25.8.2021 136/13 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů === schválit : zdržela se

18.8.2021 Návrh usnesení Senátu k návrhu na snížení výdajů státního rozpočtu ČR na výzkum, experimentální vývoj a inovace na rok 2022 === schválit : pro

18.8.2021 140/13 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů === nezabývat se : pro

18.8.2021 138/13 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony === doprovodné usnesení : pro

18.8.2021 138/13 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony === schválit : pro

18.8.2021 142/13 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů === schválit : zdržela se

18.8.2021 139/13 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony === schválit : pro

18.8.2021 135/13 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění zákona č. 178/2018 Sb. === schválit : proti

18.8.2021 134/13 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony === pověřuje : pro

18.8.2021 134/13 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony === doprovodné usnesení : zdržela se

18.8.2021 134/13 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony === zamítnout : proti

18.8.2021 133/13 Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o elektronizaci zdravotnictví === schválit : pro

18.8.2021 132/13 Návrh zákona o elektronizaci zdravotnictví === doprovodné usnesení : pro

18.8.2021 132/13 Návrh zákona o elektronizaci zdravotnictví === schválit : pro

18.8.2021 137/13 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony === pověřuje : pro

18.8.2021 137/13 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony === vrátit PS : pro

18.8.2021 137/13 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony === 8.pozměňovací návrh : pro

18.8.2021 137/13 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony === 6.pozměňovací návrh : zdržela se

18.8.2021 137/13 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony === 6.pozměňovací návrh : zdržela se

18.8.2021 137/13 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony === 5.pozměňovací návrh : pro

18.8.2021 137/13 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony === 4.pozměňovací návrh : pro

18.8.2021 137/13 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony === 3.pozměňovací návrh : pro

18.8.2021 137/13 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony === 2.pozměňovací návrh : pro

18.8.2021 137/13 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony === 1.pozměňovací návrh : pro

18.8.2021 141/13 Návrh zákona o jednorázovém odškodnění subjektů dotčených mimořádnou událostí v areálu muničních skladů Vlachovice Vrbětice a o změně některých zákonů === schválit : nepřítomna

Červenec 2021

22.7.2021 66/13 Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změny Přílohy I a Přílohy II Mezinárodní úmluvy proti dopingu ve sportu === dát souhlas k ratifikaci : pro

22.7.2021 131/13 Informace vlády ČR o výsledcích jednání Evropské rady, které se konalo ve dnech 24. 25. června 2021 === vzít na vědomí : pro

22.7.2021 117/13 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů === pověřuje : pro

22.7.2021 117/13 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů === vrátit PS : pro

22.7.2021 117/13 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů === 3.pozměňovací návrh : proti

22.7.2021 117/13 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů === 2.pozměňovací návrh : pro

22.7.2021 117/13 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů === 1.pozměňovací návrh : zdržela se

22.7.2021 117/13 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů === zamítnout : proti

22.7.2021 117/13 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů === schválit : pro

22.7.2021 114/13 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony === pověřuje : pro

22.7.2021 114/13 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony === doprovodné usnesení : pro

22.7.2021 114/13 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony === vrátit PS : pro

22.7.2021 114/13 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony === 9.pozměňovací návrh : proti

22.7.2021 114/13 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony === 8.pozměňovací návrh : pro

22.7.2021 114/13 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony === 7.pozměňovací návrh : zdržela se

22.7.2021 114/13 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony === 6.pozměňovací návrh : pro

22.7.2021 114/13 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony === 5.pozměňovací návrh : pro

22.7.2021 114/13 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony === 4.pozměňovací návrh : pro

22.7.2021 114/13 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony === 3.pozměňovací návrh : pro

22.7.2021 114/13 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony === 2.pozměňovací návrh : pro

22.7.2021 114/13 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony === 1.pozměňovací návrh : pro

22.7.2021 111/13 Návrh senátního návrhu zákona senátora Marka Hilšera a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky), ve znění pozdějších předpisů === přikázat výborům : pro

22.7.2021 127/13 Návrh Senátu na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání === schválit : pro

22.7.2021 101/13 Výroční zpráva Českého telekomunikačního úřadu za rok 2020 === vzít na vědomí : pro

22.7.2021 101/13 Výroční zpráva Českého telekomunikačního úřadu za rok 2020 === souhlas s účastí : pro

22.7.2021 102/13 Zpráva o výkonu dohledu nad finančním trhem v roce 2020 === vzít na vědomí : pro

22.7.2021 102/13 Zpráva o výkonu dohledu nad finančním trhem v roce 2020 === souhlas s účastí : pro

22.7.2021 120/13 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů === schválit : pro

22.7.2021 119/13 Návrh zákona o poskytnutí jednorázové peněžní částky osobám sterilizovaným v rozporu s právem a o změně některých souvisejících zákonů === schválit : pro

22.7.2021 91/13 Konvergenční program České republiky (duben 2021) === doprovodné usnesení : pro

22.7.2021 91/13 Konvergenční program České republiky (duben 2021) === vzít na vědomí : zdržela se

22.7.2021 122/13 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony === pověřuje : pro

22.7.2021 122/13 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony === vrátit PS : pro

22.7.2021 122/13 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony === 1.pozměňovací návrh : zdržela se

22.7.2021 122/13 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony === schválit : zdržela se

22.7.2021 122/13 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony === námitka : zdržela se

22.7.2021 93/13 Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Finské republiky o změně a ukončení platnosti Dohody mezi vládou České a Slovenské federální republiky a vládou Finské republiky o podpoře a ochraně investic, podepsané 6. listopadu 1990 v Praze, která byla sjednána formou výměny nót === vyslovit souhlas : pro

22.7.2021 122/13 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony === schválit : zdržela se

22.7.2021 121/13 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 374/2015 Sb., o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon === schválit : pro

22.7.2021 118/13 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 242/2016 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů === pověřuje : pro

22.7.2021 118/13 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 242/2016 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů === vrátit PS : pro

22.7.2021 118/13 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 242/2016 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů === 4.pozměňovací návrh : proti

22.7.2021 118/13 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 242/2016 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů === 3.pozměňovací návrh : pro

22.7.2021 118/13 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 242/2016 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů === 2.pozměňovací návrh : pro

22.7.2021 118/13 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 242/2016 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů === 1.pozměňovací návrh : pro

21.7.2021 130/13 Návrh zákona o zvláštních způsobech hlasování ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2021 a o změně některých zákonů === schválit : pro

21.7.2021 K 25/13 Sdělení Komise EP, Radě, EHSV a Výboru regionů Akční plán pro synergie mezi civilním, obranným a kosmickým průmyslem === schválit : pro

21.7.2021 116/13 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony === schválit : pro

21.7.2021 Informace místopředsedy vlády a ministra průmyslu a obchodu o účasti kandidátů ČSSD na kontrole Státního úřadu inspekce práce v Krupce na Teplicku === schválit : zdržela se

21.7.2021 N 47/13 Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o zahraničních subvencích narušujících vnitřní trh === schválit : pro

21.7.2021 K 46/13 Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Zlepšování právní úpravy: společně v zájmu lepší tvorby právních předpisů === schválit : pro

21.7.2021 N 41/13 Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví harmonizovaná pravidla pro umělou inteligenci (akt o umělé inteligenci) a mění určité legislativní akty Unie === schválit : pro

21.7.2021 126/13 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony === pověřuje : pro

21.7.2021 126/13 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony === vrátit PS : zdržela se

21.7.2021 126/13 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony === 3.pozměňovací návrh : zdržela se

21.7.2021 126/13 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony === 2.pozměňovací návrh : proti

21.7.2021 126/13 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony === 1.pozměňovací návrh : proti

21.7.2021 126/13 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony === schválit : pro

21.7.2021 112/13 Návrh zákona o opatřeních k přechodu České republiky k nízkouhlíkové energetice a o změně zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie, ve znění pozdějších předpisů === pověřuje : zdržela se

21.7.2021 112/13 Návrh zákona o opatřeních k přechodu České republiky k nízkouhlíkové energetice a o změně zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie, ve znění pozdějších předpisů === doprovodné usnesení : zdržela se

21.7.2021 112/13 Návrh zákona o opatřeních k přechodu České republiky k nízkouhlíkové energetice a o změně zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie, ve znění pozdějších předpisů === vrátit PS : zdržela se

21.7.2021 112/13 Návrh zákona o opatřeních k přechodu České republiky k nízkouhlíkové energetice a o změně zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie, ve znění pozdějších předpisů === 5.pozměňovací návrh : pro

21.7.2021 112/13 Návrh zákona o opatřeních k přechodu České republiky k nízkouhlíkové energetice a o změně zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie, ve znění pozdějších předpisů === 4.pozměňovací návrh : pro

21.7.2021 112/13 Návrh zákona o opatřeních k přechodu České republiky k nízkouhlíkové energetice a o změně zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie, ve znění pozdějších předpisů === 3.pozměňovací návrh : pro

21.7.2021 112/13 Návrh zákona o opatřeních k přechodu České republiky k nízkouhlíkové energetice a o změně zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie, ve znění pozdějších předpisů === 2.pozměňovací návrh : pro

21.7.2021 112/13 Návrh zákona o opatřeních k přechodu České republiky k nízkouhlíkové energetice a o změně zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie, ve znění pozdějších předpisů === 1.pozměňovací návrh : pro

21.7.2021 112/13 Návrh zákona o opatřeních k přechodu České republiky k nízkouhlíkové energetice a o změně zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie, ve znění pozdějších předpisů === zamítnout : pro

21.7.2021 129/13 Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně a Senátu Parlamentu České republiky k vyslovení předchozího souhlasu návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 168/2007 o zřízení Agentury Evropské unie pro základní práva === vyslovit souhlas : pro

21.7.2021 J 36/13 Návrh doporučení Rady, kterým se zavádí evropská záruka pro děti === schválit : pro

21.7.2021 K 32/13 Sdělení Komise EP, Radě, EHSV a Výboru regionů Unie rovnosti: Strategie práv osob se zdravotním postižením na období 2021 2030 === schválit : pro

21.7.2021 115/13 Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s implementací předpisů Evropské unie v oblasti invazních nepůvodních druhů === pověřuje : pro

21.7.2021 115/13 Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s implementací předpisů Evropské unie v oblasti invazních nepůvodních druhů === doprovodné usnesení : pro

21.7.2021 115/13 Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s implementací předpisů Evropské unie v oblasti invazních nepůvodních druhů === vrátit PS : zdržela se

21.7.2021 115/13 Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s implementací předpisů Evropské unie v oblasti invazních nepůvodních druhů === 3.pozměňovací návrh : pro

21.7.2021 115/13 Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s implementací předpisů Evropské unie v oblasti invazních nepůvodních druhů === 2.pozměňovací návrh : proti

21.7.2021 115/13 Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s implementací předpisů Evropské unie v oblasti invazních nepůvodních druhů === 1.pozměňovací návrh : pro

21.7.2021 115/13 Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s implementací předpisů Evropské unie v oblasti invazních nepůvodních druhů === schválit : zdržela se

21.7.2021 123/13 Návrh ústavního zákona, kterým se mění Listina základních práv a svobod, ve znění ústavního zákona č. 162/1998 Sb. === schválit : proti

01.7.2021 106/13 Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím stavebního zákona === pověřuje : pro

01.7.2021 105/13 Návrh stavebního zákona === pověřuje : pro

01.7.2021 106/13 Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím stavebního zákona === zamítnout : pro

01.7.2021 105/13 Návrh stavebního zákona === zamítnout : pro

01.7.2021 110/13 Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o občanských průkazech === schválit : zdržela se

01.7.2021 109/13 Návrh zákona o občanských průkazech === schválit : zdržela se

01.7.2021 108/13 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony === pověřuje : pro

01.7.2021 108/13 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony === vrátit PS : pro

01.7.2021 108/13 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony === 4.pozměňovací návrh : pro

01.7.2021 108/13 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony === 3.pozměňovací návrh : pro

01.7.2021 108/13 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony === 2.pozměňovací návrh : pro

01.7.2021 108/13 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony === 1.pozměňovací návrh : pro

01.7.2021 108/13 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony === zamítnout : zdržela se

01.7.2021 279/12 Petice Voda je život === schválit : proti

01.7.2021 279/12 Petice Voda je život === souhlas s účastí : pro

01.7.2021 279/12 Petice Voda je život === souhlas s účastí : pro

01.7.2021 13. schůze Senátu === schválení pořadu : pro

01.7.2021 13. schůze Senátu === určení ověřovatelů : pro

Červen 2021

10.6.2021 Informace o plnění usnesení č. 173 ze dne 21. dubna 2021 === schválit : nepřítomna

10.6.2021 Informace o plnění usnesení č. 173 ze dne 21. dubna 2021 === určení zpravodaje : nepřítomna

10.6.2021 81/13 Návrh na prodloužení lhůty pro projednání návrhu senátního návrhu zákona senátora Lukáše Wagenknechta a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID 19 a o změně některých souvisejících zákonů, a další související zákony (senátní tisk č. 81) ve výborech Senátu === schválit : nepřítomna

10.6.2021 Návrh usnesení Senátu k financování místních akčních skupin v novém programovacím období === schválit : nepřítomna

10.6.2021 Návrh usnesení Senátu k financování místních akčních skupin v novém programovacím období === určení zpravodaje : nepřítomna

10.6.2021 Návrh usnesení Senátu k systému proplacení dotací ve vztahu k problematice střetu zájmů === schválit : nepřítomna

10.6.2021 Návrh usnesení Senátu k systému proplacení dotací ve vztahu k problematice střetu zájmů === určení zpravodaje : nepřítomna

10.6.2021 Návrh usnesení Senátu k aktuální situaci na území suverénního státu Ukrajina okupovaném vojsky Ruské federace === schválit : pro

10.6.2021 Návrh usnesení Senátu k aktuální situaci na území suverénního státu Ukrajina okupovaném vojsky Ruské federace === určení zpravodaje : pro

10.6.2021 Návrh usnesení Senátu k olympijským hrám 2022 v Čínské lidové republice a závazkům pořadatelské země === schválit : pro

10.6.2021 12. schůze Senátu === procedurální návrh : pro

10.6.2021 Návrh usnesení Senátu k olympijským hrám 2022 v Čínské lidové republice a závazkům pořadatelské země === určení zpravodaje : pro

10.6.2021 90/13 Výroční zpráva Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže za rok 2020 === vzít na vědomí : pro

10.6.2021 90/13 Výroční zpráva Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže za rok 2020 === souhlas s účastí : zdržela se

10.6.2021 85/13 Výroční zpráva Ústavu pro studium totalitních režimů a Archivu bezpečnostních složek za rok 2020 === vzít na vědomí : zdržela se

10.6.2021 85/13 Výroční zpráva Ústavu pro studium totalitních režimů a Archivu bezpečnostních složek za rok 2020 === souhlas s účastí : zdržela se

10.6.2021 80/13 Výroční zpráva Úřadu pro ochranu osobních údajů za rok 2020 === vzít na vědomí : zdržela se

10.6.2021 80/13 Výroční zpráva Úřadu pro ochranu osobních údajů za rok 2020 === souhlas s účastí : pro

10.6.2021 Reakce na akt státního terorismu ze strany Běloruska vůči civilnímu letadlu ze dne 23. 5. 2021 === schválit : pro

10.6.2021 Reakce na akt státního terorismu ze strany Běloruska vůči civilnímu letadlu ze dne 23. 5. 2021 === určení zpravodaje : pro

10.6.2021 92/13 Zpráva o vývoji Evropské unie v roce 2020 === vzít na vědomí : pro

10.6.2021 K 40/13 Společné sdělení Evropské radě Aktuální stav politických, hospodářských a obchodních vztahů mezi EU a Tureckem === schválit : pro

10.6.2021 72/13 Výroční zpráva Nejvyššího kontrolního úřadu za rok 2020 === schválit : pro

10.6.2021 97/13 Návrh zákona o některých opatřeních ke zmírnění dopadu epidemie koronaviru označovaného jako SARS CoV 2 na oblast realitního zprostředkování a o změně zákona č. 39/2020 Sb., o realitním zprostředkování a o změně souvisejících zákonů (zákon o realitním zprostředkování), ve znění pozdějších předpisů === schválit : zdržela se

10.6.2021 95/13 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů === pověřuje : pro

10.6.2021 95/13 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů === vrátit PS : pro

10.6.2021 95/13 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů === 8.pozměňovací návrh : pro

10.6.2021 95/13 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů === 7.pozměňovací návrh : pro

10.6.2021 95/13 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů === 6.pozměňovací návrh : zdržela se

10.6.2021 95/13 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů === 5.pozměňovací návrh : pro

10.6.2021 95/13 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů === 4.pozměňovací návrh : proti

10.6.2021 95/13 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů === 3.pozměňovací návrh : pro

10.6.2021 95/13 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů === 2.pozměňovací návrh : proti

10.6.2021 95/13 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů === 1.pozměňovací návrh : pro

10.6.2021 95/13 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů === procedurální návrh : proti

10.6.2021 95/13 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů === zamítnout : proti

10.6.2021 96/13 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony === pověřuje : pro

10.6.2021 96/13 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony === vrátit PS : pro

10.6.2021 96/13 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony === 6.pozměňovací návrh : pro

10.6.2021 96/13 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony === 5.pozměňovací návrh : pro

10.6.2021 96/13 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony === 4.pozměňovací návrh : proti

10.6.2021 96/13 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony === 3.pozměňovací návrh : pro

10.6.2021 96/13 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony === 2.pozměňovací návrh : pro

10.6.2021 96/13 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony === 1.pozměňovací návrh : proti

10.6.2021 70/13 Souhrnná zpráva o činnosti veřejného ochránce práv za rok 2020 === vzít na vědomí : pro

10.6.2021 70/13 Souhrnná zpráva o činnosti veřejného ochránce práv za rok 2020 === souhlas s účastí : pro

10.6.2021 12. schůze Senátu === procedurální návrh : pro

10.6.2021 12. schůze Senátu === změna pořadu : pro

09.6.2021 12. schůze Senátu === procedurální návrh : proti

09.6.2021 K 30/13 Sdělení Komise EP, Radě, EHSV a Výboru regionů Akční plán pro evropský pilíř sociálních práv === schválit : pro

09.6.2021 K 21/13 Zelená kniha o stárnutí Podpora mezigenerační solidarity a odpovědnosti === schválit : pro

09.6.2021 65/13 Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k informaci úmluva Mezinárodní organizace práce č. 190 o násilí a obtěžování na pracovišti z roku 2019 a doporučení Mezinárodní organizace práce č. 206 o násilí a obtěžování na pracovišti z roku 2019 spolu se stanoviskem vlády k nim === schválit : proti

09.6.2021 65/13 Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k informaci úmluva Mezinárodní organizace práce č. 190 o násilí a obtěžování na pracovišti z roku 2019 a doporučení Mezinárodní organizace práce č. 206 o násilí a obtěžování na pracovišti z roku 2019 spolu se stanoviskem vlády k nim === schválit : proti

09.6.2021 65/13 Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k informaci úmluva Mezinárodní organizace práce č. 190 o násilí a obtěžování na pracovišti z roku 2019 a doporučení Mezinárodní organizace práce č. 206 o násilí a obtěžování na pracovišti z roku 2019 spolu se stanoviskem vlády k nim === schválit : proti

09.6.2021 65/13 Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k informaci úmluva Mezinárodní organizace práce č. 190 o násilí a obtěžování na pracovišti z roku 2019 a doporučení Mezinárodní organizace práce č. 206 o násilí a obtěžování na pracovišti z roku 2019 spolu se stanoviskem vlády k nim === schválit : proti

09.6.2021 65/13 Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k informaci úmluva Mezinárodní organizace práce č. 190 o násilí a obtěžování na pracovišti z roku 2019 a doporučení Mezinárodní organizace práce č. 206 o násilí a obtěžování na pracovišti z roku 2019 spolu se stanoviskem vlády k nim === schválit : proti

09.6.2021 65/13 Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k informaci úmluva Mezinárodní organizace práce č. 190 o násilí a obtěžování na pracovišti z roku 2019 a doporučení Mezinárodní organizace práce č. 206 o násilí a obtěžování na pracovišti z roku 2019 spolu se stanoviskem vlády k nim === schválit : proti

09.6.2021 65/13 Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k informaci úmluva Mezinárodní organizace práce č. 190 o násilí a obtěžování na pracovišti z roku 2019 a doporučení Mezinárodní organizace práce č. 206 o násilí a obtěžování na pracovišti z roku 2019 spolu se stanoviskem vlády k nim === vzít na vědomí : pro

09.6.2021 100/13 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony === schválit : zdržela se

09.6.2021 99/13 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů === pověřuje : pro

09.6.2021 99/13 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů === vrátit PS : pro

09.6.2021 99/13 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů === 4.pozměňovací návrh : pro

09.6.2021 99/13 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů === 3.pozměňovací návrh : zdržela se

09.6.2021 99/13 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů === 2.pozměňovací návrh : pro

09.6.2021 99/13 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů === 1.pozměňovací návrh : pro

09.6.2021 99/13 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů === 1.pozměňovací návrh : zdržela se

09.6.2021 98/13 Návrh zákona o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů === schválit : pro

09.6.2021 K 35/13 Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Akční plán pro rozvoj ekologické produkce === schválit : pro

09.6.2021 Návrh usnesení Senátu k LESNICKÉ VÝZVĚ II. "Lesy a lesníci potřebují výraznější pomoc k překonání dopadů největší kalamity v novodobé historii" === schválit : pro

09.6.2021 Návrh usnesení Senátu k LESNICKÉ VÝZVĚ II. "Lesy a lesníci potřebují výraznější pomoc k překonání dopadů největší kalamity v novodobé historii" === určení zpravodaje : pro

09.6.2021 94/13 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony === 1.pozměňovací návrh : pro

09.6.2021 94/13 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony === schválit : pro

09.6.2021 K 31/13 Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Digitální kompas 2030: Evropské pojetí digitální dekády === schválit : pro

09.6.2021 103/13 Informace vlády ČR o výsledcích mimořádných jednání Evropské rady, která se konala ve dnech ve dnech 7. 8. května 2021 a 24. 25. května 2021 === schválit : pro

09.6.2021 N 23/13 Návrh nařízení EP a Rady o roamingu ve veřejných mobilních komunikačních sítích v Unii (přepracované znění) === schválit : pro

09.6.2021 Návrh usnesení Senátu k situaci v Bělorusku === schválit : pro

Duben 2021

21.4.2021 Návrh usnesení Senátu k veřejné zakázce na dodávky antigenních testů === schválit : pro

21.4.2021 Návrh usnesení Senátu k veřejné zakázce na dodávky antigenních testů === 1.pozměňovací návrh : pro

21.4.2021 Návrh usnesení Senátu k nařízení vlády č. 565/2020 Sb., o podmínkách poskytnutí kompenzací nepřímých nákladů pro odvětví, u kterých bylo zjištěno značné riziko úniku uhlíku v důsledku promítnutí nákladů spojených s emisemi skleníkových plynů do cen elektřiny === schválit : pro

21.4.2021 Návrh usnesení Senátu k nařízení vlády č. 565/2020 Sb., o podmínkách poskytnutí kompenzací nepřímých nákladů pro odvětví, u kterých bylo zjištěno značné riziko úniku uhlíku v důsledku promítnutí nákladů spojených s emisemi skleníkových plynů do cen elektřiny === 1.pozměňovací návrh : pro

21.4.2021 78/13 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 438/2020 Sb., o úpravách poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii a o změně zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů === doprovodné usnesení : pro

21.4.2021 78/13 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 438/2020 Sb., o úpravách poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii a o změně zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů === schválit : pro

21.4.2021 Návrh usnesení Senátu ke vztahům mezi Českou republikou a Ruskou federací v souvislosti s útoky ve Vrběticích === schválit : pro

21.4.2021 Návrh usnesení Senátu ke vztahům mezi Českou republikou a Ruskou federací v souvislosti s útoky ve Vrběticích === schválit : pro

21.4.2021 Návrh usnesení Senátu ke vztahům mezi Českou republikou a Ruskou federací v souvislosti s útoky ve Vrběticích === schválit : pro

21.4.2021 Návrh usnesení Senátu ke vztahům mezi Českou republikou a Ruskou federací v souvislosti s útoky ve Vrběticích === 3.pozměňovací návrh : proti

21.4.2021 Návrh usnesení Senátu ke vztahům mezi Českou republikou a Ruskou federací v souvislosti s útoky ve Vrběticích === 2.pozměňovací návrh : pro

21.4.2021 Návrh usnesení Senátu ke vztahům mezi Českou republikou a Ruskou federací v souvislosti s útoky ve Vrběticích === 1.pozměňovací návrh : pro

Březen 2021

31.3.2021 Návrh usnesení Senátu k aktuální situaci v České televizi a v Radě České televize === schválit : nepřítomna

31.3.2021 Návrh usnesení Senátu k aktuální situaci v České televizi a v Radě České televize === schválit : nepřítomna

31.3.2021 Návrh usnesení Senátu k aktuální situaci v České televizi a v Radě České televize === schválit : nepřítomna

31.3.2021 Návrh usnesení Senátu k národní bezpečnosti a postupu vlády ve věci výběru dodavatele nového jaderného bloku Dukovany === schválit : pro

31.3.2021 Návrh usnesení Senátu k národní bezpečnosti a postupu vlády ve věci výběru dodavatele nového jaderného bloku Dukovany === 2.pozměňovací návrh : pro

31.3.2021 Návrh usnesení Senátu k národní bezpečnosti a postupu vlády ve věci výběru dodavatele nového jaderného bloku Dukovany === 1.pozměňovací návrh : pro

31.3.2021 68/13 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony === Zákon o pojistném na veřejné zdravotní pojištění : pro

31.3.2021 67/13 Návrh zákona o kompenzacích osobám poskytujícím hrazené zdravotní služby zohledňujících dopady epidemie onemocnění COVID 19 v roce 2021 === schválit : pro

31.3.2021 69/13 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 38/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 119/2001 Sb., kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 191/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV 2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů === schválit : pro

18.3.2021 45/13 Zpráva o peticích doručených Senátu Parlamentu České republiky, jeho orgánům a funkcionářům, o jejich obsahu a způsobu vyřízení za období od 1. 1. do 31. 12. 2020, Výroční zpráva o podávání informací dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, přehled ostatních podání a dotazů za rok 2020 a Výroční zpráva za rok 2020 pro mediální oblast === vzít na vědomí : zdržela se

18.3.2021 Návrh usnesení Senátu k Pravidlům spolufinancování ESF+ pro plánovací období 2021 2027 === schválit : pro

18.3.2021 58/13 Návrh senátního návrhu zákona senátora Václava Lásky a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 66/1986 Sb., o umělém přerušení těhotenství === přikázat výborům : pro

18.3.2021 58/13 Návrh senátního návrhu zákona senátora Václava Lásky a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 66/1986 Sb., o umělém přerušení těhotenství === zamítnout : proti

18.3.2021 55/13 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů === pověřuje : pro

18.3.2021 55/13 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů === zamítnout : pro

18.3.2021 57/13 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů === schválit : pro

18.3.2021 53/13 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a o změně některých dalších zákonů === doprovodné usnesení : pro

18.3.2021 53/13 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a o změně některých dalších zákonů === pověřuje : pro

18.3.2021 53/13 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a o změně některých dalších zákonů === vrátit PS : pro

18.3.2021 53/13 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a o změně některých dalších zákonů === 5.pozměňovací návrh : zdržela se

18.3.2021 53/13 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a o změně některých dalších zákonů === 4.pozměňovací návrh : proti

18.3.2021 53/13 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a o změně některých dalších zákonů === 3.pozměňovací návrh : pro

18.3.2021 53/13 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a o změně některých dalších zákonů === 2.pozměňovací návrh : pro

18.3.2021 53/13 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a o změně některých dalších zákonů === 1.pozměňovací návrh : pro

18.3.2021 53/13 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a o změně některých dalších zákonů === schválit : zdržela se

18.3.2021 K 20/13 Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě a Radě Jednotně proti COVID19 === schválit : pro

18.3.2021 K 20/13 Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě a Radě Jednotně proti COVID19 === 1.pozměňovací návrh : pro

18.3.2021 K 8/13 Sdělení Komise EP, Radě, EHSV a Výboru regionů Farmaceutická strategie pro Evropu === schválit : pro

18.3.2021 N 2/13 Balíček k Evropské zdravotní unii === schválit : pro

18.3.2021 N 2/13 Balíček k Evropské zdravotní unii === Balíček k Evropské zdravotní unii : zdržela se

18.3.2021 Senátní tisk č. J 17/13 Pracovní dokument útvarů Komise Doporučení Komise pro český Strategický plán Společné zemědělské politiky === schválit : zdržela se

18.3.2021 48/13 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony === pověřuje : pro

18.3.2021 48/13 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony === vrátit PS : zdržela se

18.3.2021 48/13 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony === 3.pozměňovací návrh : pro

18.3.2021 48/13 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony === 2.pozměňovací návrh : pro

18.3.2021 48/13 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony === 1.pozměňovací návrh : pro

18.3.2021 Návrh usnesení Senátu k situaci po vojenském převratu v Myanmaru === schválit : pro

17.3.2021 49/13 Návrh zákona o podpoře zahrádkářské činnosti (zahrádkářský zákon) === pověřuje : nepřítomna

17.3.2021 49/13 Návrh zákona o podpoře zahrádkářské činnosti (zahrádkářský zákon) === vrátit PS : nepřítomna

17.3.2021 49/13 Návrh zákona o podpoře zahrádkářské činnosti (zahrádkářský zákon) === 2.pozměňovací návrh : nepřítomna

17.3.2021 49/13 Návrh zákona o podpoře zahrádkářské činnosti (zahrádkářský zákon) === 1.pozměňovací návrh : nepřítomna

17.3.2021 49/13 Návrh zákona o podpoře zahrádkářské činnosti (zahrádkářský zákon) === zamítnout : nepřítomna

17.3.2021 49/13 Návrh zákona o podpoře zahrádkářské činnosti (zahrádkářský zákon) === schválit : nepřítomna

17.3.2021 42/13 Petice pro přijetí Zákona o podpoře zahrádkářské činnosti (Zahrádkářský zákon) === vzít na vědomí : pro

17.3.2021 42/13 Petice pro přijetí Zákona o podpoře zahrádkářské činnosti (Zahrádkářský zákon) === souhlas s účastí : pro

17.3.2021 42/13 Petice pro přijetí Zákona o podpoře zahrádkářské činnosti (Zahrádkářský zákon) === souhlas s účastí : pro

17.3.2021 56/13 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 289/2005 Sb., o Vojenském zpravodajství, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony === schválit : zdržela se

17.3.2021 43/13 Zpráva vlády o přejímání legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii za rok 2020 === vzít na vědomí : pro

17.3.2021 51/13 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony === pověřuje : pro

17.3.2021 51/13 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony === vrátit PS : pro

17.3.2021 51/13 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony === 3.pozměňovací návrh : pro

17.3.2021 51/13 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony === 2.pozměňovací návrh : pro

17.3.2021 51/13 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony === 1.pozměňovací návrh : pro

17.3.2021 50/13 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 257/2000 Sb., o Probační a mediační službě a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí (zákon o Probační a mediační službě), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony === pověřuje : pro

17.3.2021 50/13 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 257/2000 Sb., o Probační a mediační službě a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí (zákon o Probační a mediační službě), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony === vrátit PS : pro

17.3.2021 50/13 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 257/2000 Sb., o Probační a mediační službě a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí (zákon o Probační a mediační službě), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony === 4.pozměňovací návrh : pro

17.3.2021 50/13 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 257/2000 Sb., o Probační a mediační službě a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí (zákon o Probační a mediační službě), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony === 4.pozměňovací návrh : zdržela se

17.3.2021 50/13 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 257/2000 Sb., o Probační a mediační službě a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí (zákon o Probační a mediační službě), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony === 3.pozměňovací návrh : pro

17.3.2021 50/13 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 257/2000 Sb., o Probační a mediační službě a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí (zákon o Probační a mediační službě), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony === 2.pozměňovací návrh : zdržela se

17.3.2021 50/13 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 257/2000 Sb., o Probační a mediační službě a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí (zákon o Probační a mediační službě), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony === 1.pozměňovací návrh : pro

17.3.2021 Informace vlády o pozicích vlády a programu jednání Evropské rady, které se koná ve dnech 25. 26. března 2021 === schválit : pro

17.3.2021 N 16/13 Balíček k digitálním trhům a službám === schválit : pro

17.3.2021 N 15/13 Návrh nařízení EP a Rady, kterým se stanoví hlavní směry pro transevropské energetické sítě a kterým se zrušuje nařízení (EU) č. 347/2013 === schválit : pro

17.3.2021 N 7/13 Návrh nařízení EP a Rady o evropské správě dat (Akt o správě dat) === schválit : pro

17.3.2021 28/13 Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Korejskou republikou o leteckých službách === dát souhlas k ratifikaci : pro

17.3.2021 54/13 Návrh zákona o provádění zvláštních režimů v oblasti zahraničního obchodu === schválit : pro

17.3.2021 52/13 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů === schválit : pro

17.3.2021 Informace vlády ČR o přípravě Národního plánu obnovy === schválit : pro

17.3.2021 Informace vlády ČR o přípravě Národního plánu obnovy === 1.pozměňovací návrh : nepřítomna

17.3.2021 61/13 Informace ministerstva financí k rozhodnutí Rady o systému vlastních zdrojů EU === doprovodné usnesení : pro

17.3.2021 61/13 Informace ministerstva financí k rozhodnutí Rady o systému vlastních zdrojů EU === schválit : pro

17.3.2021 3/13 Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změna Dohody o Mezinárodní finanční korporaci vyplývající z rezoluce Rady guvernérů Mezinárodní finanční korporace č. 273. ze dne 16. dubna 2020 === dát souhlas k ratifikaci : pro

17.3.2021 N 13/13 Balíček na ochranu kritické infrastruktury === schválit : pro

17.3.2021 64/13 Návrh zákona o některých dalších úpravách v oblasti dávek státní sociální podpory a příspěvku na péči v souvislosti s epidemií COVID 19 a o změně některých dalších zákonů === schválit : pro

04.3.2021 60/13 Návrh zákona o mimořádném příspěvku zaměstnanci při nařízené karanténě === schválit : pro

Únor 2021

25.2.2021 Návrh usnesení Senátu k čerpání finančních prostředků z ESF+ pro plánovací období 2021 2027 === odročit : pro

25.2.2021 Návrh usnesení Senátu k aktuální situaci v důsledku platných mimořádných opatření v sociálních službách === schválit : pro

25.2.2021 Návrh usnesení Senátu k 30. výročí Visegrádské skupiny === schválit : pro

25.2.2021 47/13 Návrh zákona o kompenzačním bonusu pro rok 2021 === schválit : zdržela se

25.2.2021 59/13 Návrh senátního návrhu zákona senátora Zdeňka Hraby a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů === přikázat výborům : pro

25.2.2021 44/13 Návrh zákona o mimořádném příspěvku zaměstnanci při nařízené karanténě a o změně některých dalších zákonů === pověřuje : pro

25.2.2021 44/13 Návrh zákona o mimořádném příspěvku zaměstnanci při nařízené karanténě a o změně některých dalších zákonů === vrátit PS : pro

25.2.2021 44/13 Návrh zákona o mimořádném příspěvku zaměstnanci při nařízené karanténě a o změně některých dalších zákonů === 3.pozměňovací návrh : pro

25.2.2021 44/13 Návrh zákona o mimořádném příspěvku zaměstnanci při nařízené karanténě a o změně některých dalších zákonů === 2.pozměňovací návrh : pro

25.2.2021 44/13 Návrh zákona o mimořádném příspěvku zaměstnanci při nařízené karanténě a o změně některých dalších zákonů === 1.pozměňovací návrh : pro

25.2.2021 Návrh usnesení Senátu k problematice dotačních programů pro podnikatele poskytovaných státem v souvislosti s vládními opatřeními vyhlašovanými v návaznosti na nouzový stav z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV 2/na území České republiky === Usnesení Senátu k problematice dotačních programů pro podnikatele : nepřítomna

24.2.2021 46/13 Návrh zákona o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID 19 a o změně některých souvisejících zákonů === doprovodné usnesení : pro

24.2.2021 46/13 Návrh zákona o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID 19 a o změně některých souvisejících zákonů === pověřuje : pro

24.2.2021 46/13 Návrh zákona o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID 19 a o změně některých souvisejících zákonů === vrátit PS : proti

24.2.2021 46/13 Návrh zákona o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID 19 a o změně některých souvisejících zákonů === 11.pozměňovací návrh : pro

24.2.2021 46/13 Návrh zákona o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID 19 a o změně některých souvisejících zákonů === 10.pozměňovací návrh : pro

24.2.2021 46/13 Návrh zákona o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID 19 a o změně některých souvisejících zákonů === 9.pozměňovací návrh : pro

24.2.2021 46/13 Návrh zákona o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID 19 a o změně některých souvisejících zákonů === 8.pozměňovací návrh : pro

24.2.2021 46/13 Návrh zákona o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID 19 a o změně některých souvisejících zákonů === 7.pozměňovací návrh : pro

24.2.2021 46/13 Návrh zákona o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID 19 a o změně některých souvisejících zákonů === 6.pozměňovací návrh : pro

24.2.2021 46/13 Návrh zákona o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID 19 a o změně některých souvisejících zákonů === 5.pozměňovací návrh : pro

24.2.2021 46/13 Návrh zákona o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID 19 a o změně některých souvisejících zákonů === 4.pozměňovací návrh : pro

24.2.2021 46/13 Návrh zákona o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID 19 a o změně některých souvisejících zákonů === 3.pozměňovací návrh : pro

24.2.2021 46/13 Návrh zákona o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID 19 a o změně některých souvisejících zákonů === 3.pozměňovací návrh : zdržela se

24.2.2021 46/13 Návrh zákona o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID 19 a o změně některých souvisejících zákonů === 2.pozměňovací návrh : pro

24.2.2021 46/13 Návrh zákona o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID 19 a o změně některých souvisejících zákonů === 1.pozměňovací návrh : pro

24.2.2021 46/13 Návrh zákona o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID 19 a o změně některých souvisejících zákonů === zamítnout : zdržela se

24.2.2021 Návrh usnesení Senátu k problematice dotačních programů pro podnikatele poskytovaných státem v souvislosti s vládními opatřeními vyhlašovanými v návaznosti na nouzový stav z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV 2/na území České republiky === schválit : pro

Leden 2021

28.1.2021 Návrh usnesení Senátu k potlačování lidských práv a svobod v Ruské federaci a postupu států Evropské Unie === schválit : pro

28.1.2021 5. schůze Senátu === 5. schůze Senátu : zdržela se

28.1.2021 312/12 Návrh na prodloužení lhůty pro projednání návrhu senátního návrhu zákona senátorky Renaty Chmelové a dalších senátorů, kterým se mění zákon České národní rady č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (senátní tisk č. 312) ve výborech Senátu === schválit : pro

28.1.2021 36/13 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy, ve znění pozdějších předpisů === schválit : zdržela se

28.1.2021 35/13 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru), ve znění zákona č. 183/2017 Sb. === schválit : pro

28.1.2021 39/13 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 437/2020 Sb., o některých úpravách v oblasti dávek státní sociální podpory a příspěvku na péči v souvislosti s nouzovým stavem při epidemii === schválit : pro

28.1.2021 33/13 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů === pověřuje : pro

28.1.2021 33/13 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů === vrátit PS : pro

28.1.2021 33/13 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů === 1.pozměňovací návrh : pro

28.1.2021 32/13 Návrh zákona o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů === pověřuje : pro

28.1.2021 32/13 Návrh zákona o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů === vrátit PS : pro

28.1.2021 32/13 Návrh zákona o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů === 1.pozměňovací návrh : pro

28.1.2021 34/13 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů === zamítnout : pro

28.1.2021 34/13 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů === schválit : proti

27.1.2021 Návrh usnesení Senátu k aktuální situaci v důsledku platných omezení v nouzovém stavu a celostátní očkovací strategii === schválit : pro

27.1.2021 38/13 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 461/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti se zákazem nebo omezením podnikatelské činnosti v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV 2, ve znění zákona č. 584/2020 Sb. === pověřuje : pro

27.1.2021 38/13 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 461/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti se zákazem nebo omezením podnikatelské činnosti v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV 2, ve znění zákona č. 584/2020 Sb. === vrátit PS : pro

27.1.2021 38/13 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 461/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti se zákazem nebo omezením podnikatelské činnosti v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV 2, ve znění zákona č. 584/2020 Sb. === 3.pozměňovací návrh : pro

27.1.2021 38/13 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 461/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti se zákazem nebo omezením podnikatelské činnosti v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV 2, ve znění zákona č. 584/2020 Sb. === 2.pozměňovací návrh : pro

27.1.2021 38/13 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 461/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti se zákazem nebo omezením podnikatelské činnosti v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV 2, ve znění zákona č. 584/2020 Sb. === 2.pozměňovací návrh : nepřítomna

27.1.2021 38/13 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 461/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti se zákazem nebo omezením podnikatelské činnosti v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV 2, ve znění zákona č. 584/2020 Sb. === 1.pozměňovací návrh : nepřítomna

27.1.2021 38/13 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 461/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti se zákazem nebo omezením podnikatelské činnosti v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV 2, ve znění zákona č. 584/2020 Sb. === schválit : zdržela se

27.1.2021 K 86/12 Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výbor regionů Renovační vlna pro Evropu ekologické budovy, nová pracovní místa a lepší životní úroveň === schválit : zdržela se

27.1.2021 K 86/12 Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výbor regionů Renovační vlna pro Evropu ekologické budovy, nová pracovní místa a lepší životní úroveň === 4.pozměňovací návrh : pro

27.1.2021 K 86/12 Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výbor regionů Renovační vlna pro Evropu ekologické budovy, nová pracovní místa a lepší životní úroveň === 3.pozměňovací návrh : pro

27.1.2021 K 86/12 Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výbor regionů Renovační vlna pro Evropu ekologické budovy, nová pracovní místa a lepší životní úroveň === 2.pozměňovací návrh : pro

27.1.2021 K 86/12 Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výbor regionů Renovační vlna pro Evropu ekologické budovy, nová pracovní místa a lepší životní úroveň === 2.pozměňovací návrh : zdržela se

27.1.2021 K 86/12 Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výbor regionů Renovační vlna pro Evropu ekologické budovy, nová pracovní místa a lepší životní úroveň === 1.pozměňovací návrh : pro

27.1.2021 K 86/12 Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výbor regionů Renovační vlna pro Evropu ekologické budovy, nová pracovní místa a lepší životní úroveň === 1.pozměňovací návrh : pro

27.1.2021 31/13 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 189/1999 Sb., o nouzových zásobách ropy, o řešení stavů ropné nouze a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nouzových zásobách ropy), ve znění pozdějších předpisů === schválit : pro

27.1.2021 30/13 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony === pověřuje : pro

27.1.2021 30/13 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony === doprovodné usnesení : zdržela se

27.1.2021 30/13 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony === vrátit PS : pro

27.1.2021 30/13 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony === 4.pozměňovací návrh : zdržela se

27.1.2021 30/13 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony === 3.pozměňovací návrh : pro

27.1.2021 30/13 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony === 2.pozměňovací návrh : pro

27.1.2021 30/13 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony === 2.pozměňovací návrh : zdržela se

27.1.2021 30/13 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony === 1.pozměňovací návrh : pro

27.1.2021 30/13 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony === schválit : proti

07.1.2021 Návrh usnesení Senátu k odpovědi Komise na reakci českých úřadů na finální auditní zprávu k šetření č. REGC414CZ0133 Audit o fungování zavedených řídících a kontrolních systémů zamezujících střetu zájmů, jak vyžadují čl. 72 75 a 125 nařízení (EU) č. 1303/2013 a články 60 a 72 nařízení (ES) č. 1083/2006 === schválit : nepřítomna

07.1.2021 24/13 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 243/2020 Sb., o pravomoci Policie České republiky a obecní policie postihovat porušení krizových opatření a mimořádných opatření nařízených v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS CoV 2 na území České republiky === pověřuje : nepřítomna

07.1.2021 24/13 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 243/2020 Sb., o pravomoci Policie České republiky a obecní policie postihovat porušení krizových opatření a mimořádných opatření nařízených v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS CoV 2 na území České republiky === zamítnout : nepřítomna

Prosinec 2020

17.12.2020 Návrh usnesení Senátu k aktuální situaci v důsledku platných omezení v nouzovém stavu === schválit : pro

17.12.2020 Návrh usnesení Senátu k aktuální situaci v důsledku platných omezení v nouzovém stavu === 4.pozměňovací návrh : pro

17.12.2020 Návrh usnesení Senátu k aktuální situaci v důsledku platných omezení v nouzovém stavu === 3.pozměňovací návrh : pro

17.12.2020 Návrh usnesení Senátu k aktuální situaci v důsledku platných omezení v nouzovém stavu === 2.pozměňovací návrh : pro

17.12.2020 Návrh usnesení Senátu k aktuální situaci v důsledku platných omezení v nouzovém stavu === 1.pozměňovací návrh : pro

17.12.2020 8/13 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 119/2001 Sb., kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí, ve znění pozdějších předpisů === pověřuje : pro

17.12.2020 8/13 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 119/2001 Sb., kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí, ve znění pozdějších předpisů === vrátit PS : pro

17.12.2020 8/13 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 119/2001 Sb., kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí, ve znění pozdějších předpisů === 2.pozměňovací návrh : pro

17.12.2020 8/13 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 119/2001 Sb., kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí, ve znění pozdějších předpisů === 1.pozměňovací návrh : pro

17.12.2020 12/13 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů === nezabývat se : zdržela se

17.12.2020 Návrh usnesení Senátu k národní bezpečnosti a postupu vlády ve věci stavby nového jaderného bloku === Usnesení Senátu k národní bezpečnost : nový jaderný blok

17.12.2020 27/13 Pravidla hospodaření senátorských klubů pro rok 2021 === schválit : zdržela se

17.12.2020 4/13 Návrh zákona o nakládání se zbraněmi v některých případech ovlivňujících vnitřní pořádek nebo bezpečnost České republiky === schválit : pro

17.12.2020 25/13 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 191/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV 2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a občanského soudního řádu, ve znění zákona č. 460/2020 Sb. === schválit : pro

17.12.2020 23/13 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky, ve znění pozdějších předpisů === schválit : pro

17.12.2020 14/13 Návrh zákona o evidenci skutečných majitelů === pověřuje : pro

17.12.2020 14/13 Návrh zákona o evidenci skutečných majitelů === vrátit PS : pro

17.12.2020 14/13 Návrh zákona o evidenci skutečných majitelů === 2.pozměňovací návrh : pro

17.12.2020 14/13 Návrh zákona o evidenci skutečných majitelů === 1.pozměňovací návrh : pro

17.12.2020 14/13 Návrh zákona o evidenci skutečných majitelů === schválit : zdržela se

17.12.2020 309/12 Návrh na přijetí Dodatkového protokolu mezi vládou Francouzské republiky a vládou Nigerské republiky upravujícího status jiných než francouzských jednotek sil "Takuba", podepsaného v Niamey dne 28. dubna 2020, k Dohodě mezi vládou Francouzské republiky a vládou Nigerské republiky o právním režimu zásahu francouzského vojenského personálu v Nigeru za účelem bezpečnosti v Sahelu, podepsané v Niamey dne 25. března 2013, a k Dohodě mezi vládou Francouzské republiky a vládou Nigerské republiky o statusu francouzského vojenského personálu přítomného v Nigeru v rámci francouzského zásahu za účelem bezpečnosti v Sahelu, podepsané v Niamey dne 19. července 2013 === dát souhlas k ratifikaci : pro

16.12.2020 10/13 Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů === pověřuje : pro

16.12.2020 10/13 Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů === zamítnout : zdržela se

16.12.2020 9/13 Návrh zákona o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů === pověřuje : pro

16.12.2020 9/13 Návrh zákona o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů === zamítnout : proti

16.12.2020 5/13 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní a střeliva, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů === schválit : zdržela se

16.12.2020 21/13 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů === schválit : pro

16.12.2020 20/13 Návrh zákona o distribuci léčivých přípravků obsahujících očkovací látku pro očkování proti onemocnění COVID 19, o náhradě újmy způsobené očkovaným osobám těmito léčivými přípravky a o změně zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů === schválit : zdržela se

16.12.2020 K 80/12 Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Nový EVP pro výzkum a inovace === schválit : pro

16.12.2020 Senátní tisk č. N 1/13 Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o přiměřených minimálních mzdách v EU === schválit : pro

16.12.2020 Senátní tisk č. N 1/13 Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o přiměřených minimálních mzdách v EU === 1.pozměňovací návrh : proti

16.12.2020 22/13 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 161/2020 Sb., o některých úpravách v oblasti zaměstnanosti v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 a o změně zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů === schválit : nepřítomna

16.12.2020 17/13 Volba místopředsedy Úřadu pro ochranu osobních údajů === souhlas s účastí : pro

16.12.2020 7/13 Návrh zákona o náhradním výživném pro nezaopatřené dítě a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o náhradním výživném) === schválit : pro

16.12.2020 26/13 Informace vlády ČR o výsledcích jednání Evropské rady, které se konalo ve dnech 10. 11. prosince 2020 === vzít na vědomí : pro

16.12.2020 302/12 Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu návrh na přístup České republiky k Ženevskému aktu Lisabonské dohody o označeních původu a zeměpisných označeních === dát souhlas k ratifikaci : pro

16.12.2020 301/12 Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Akta Světové poštovní unie podepsaná na mimořádném Kongresu Světové poštovní unie, který se konal ve dnech 3. až 7. září 2018 v Addis Abebě, a na mimořádném Kongresu Světové poštovní unie, který se konal ve dnech 24. až 26. září 2019 v Ženevě === dát souhlas k ratifikaci : pro

16.12.2020 6/13 Návrh zákona o prověřování zahraničních investic a o změně souvisejících zákonů (zákon o prověřování zahraničních investic) === pověřuje : pro

16.12.2020 6/13 Návrh zákona o prověřování zahraničních investic a o změně souvisejících zákonů (zákon o prověřování zahraničních investic) === vrátit PS : pro

16.12.2020 6/13 Návrh zákona o prověřování zahraničních investic a o změně souvisejících zákonů (zákon o prověřování zahraničních investic) === 1.pozměňovací návrh : pro

16.12.2020 6/13 Návrh zákona o prověřování zahraničních investic a o změně souvisejících zákonů (zákon o prověřování zahraničních investic) === schválit : zdržela se

16.12.2020 18/13 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů === pověřuje : pro

16.12.2020 18/13 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů === vrátit PS : pro

16.12.2020 18/13 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů === 1.pozměňovací návrh : pro

10.12.2020 306/12 Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o ukončení platnosti dvoustranných dohod o investicích mezi členskými státy Evropské unie, podepsaná dne 5. května 2020 v Bruselu === dát souhlas k ratifikaci : zdržela se

10.12.2020 11/13 Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony === pověřuje : pro

10.12.2020 11/13 Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony === vrátit PS : proti

10.12.2020 11/13 Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony === 7.pozměňovací návrh : pro

10.12.2020 11/13 Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony === 6.pozměňovací návrh : zdržela se

10.12.2020 11/13 Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony === 5.pozměňovací návrh : zdržela se

10.12.2020 11/13 Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony === 4.pozměňovací návrh : pro

10.12.2020 11/13 Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony === 3.pozměňovací návrh : pro

10.12.2020 11/13 Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony === 2.pozměňovací návrh : pro

10.12.2020 11/13 Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony === 2.pozměňovací návrh : zdržela se

10.12.2020 11/13 Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony === 1.pozměňovací návrh : proti

10.12.2020 11/13 Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony === zamítnout : pro

10.12.2020 11/13 Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony === zmatečné hlasování : zdržela se

03.12.2020 312/12 Návrh senátního návrhu zákona senátorky Renaty Chmelové a dalších senátorů, kterým se mění zákon České národní rady č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů === přikázat : pro

03.12.2020 13/13 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění, ve znění zákona č. 119/2020 Sb., a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů === schválit : pro

03.12.2020 16/13 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů === pověřuje : pro

03.12.2020 16/13 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů === vrátit PS : pro

03.12.2020 16/13 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů === 1.pozměňovací návrh : pro

03.12.2020 16/13 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů === schválit : zdržela se

03.12.2020 15/13 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů === schválit : pro

Listopad 2020

19.11.2020 1/13 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů === pověřuje : pro

19.11.2020 1/13 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů === zamítnout : pro

19.11.2020 1/13 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů === schválit : zdržela se

19.11.2020 Vyslovení souhlasu Senátu se zřízením podvýborů === schválit : pro

19.11.2020 299/12 Návrh senátního návrhu zákona senátorky Miluše Horské, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů === pověření : pro

19.11.2020 299/12 Návrh senátního návrhu zákona senátorky Miluše Horské, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů === schválit : pro

19.11.2020 271/12 Výroční zpráva Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže za rok 2019 === vzít na vědomí : zdržela se

19.11.2020 271/12 Výroční zpráva Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže za rok 2019 === souhlas s účastí : pro

19.11.2020 Senátní tisk č. J 74/12 Návrh doporučení Rady o rovnosti, začlenění a účasti Romů === schválit : zdržela se

19.11.2020 Senátní tisk č. K 73/12 Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě, Radě, Evropské centrální bance, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru, Výboru regionů a Evropské investiční bance Roční strategie pro udržitelný růst 2021 === schválit : pro

19.11.2020 2/13 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů === schválit : pro

19.11.2020 Senátní tisk č. K 67/12 a K 68/12 Cesta ke klimaticky neutrálnímu hospodářství: Strategie EU pro integraci energetického systému a Vodíková strategie pro klimaticky neutrální Evropu === schválit : zdržela se

19.11.2020 Senátní tisk č. K 67/12 a K 68/12 Cesta ke klimaticky neutrálnímu hospodářství: Strategie EU pro integraci energetického systému a Vodíková strategie pro klimaticky neutrální Evropu === 1.pozměňovací návrh : proti

19.11.2020 Senátní tisk č. K 67/12 a K 68/12 Cesta ke klimaticky neutrálnímu hospodářství: Strategie EU pro integraci energetického systému a Vodíková strategie pro klimaticky neutrální Evropu === 1.pozměňovací návrh : proti

19.11.2020 K 60/12 Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Strategie "od zemědělce ke spotřebiteli" pro spravedlivé, zdravé a ekologické potravinové systémy === schválit : pro

19.11.2020 280/12 Zpráva o dlouhodobé udržitelnosti veřejných financí === schválit : pro

19.11.2020 280/12 Zpráva o dlouhodobé udržitelnosti veřejných financí === souhlas s účastí : pro

19.11.2020 337/12 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony v souvislosti s paušální daní === pověřuje : pro

19.11.2020 337/12 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony v souvislosti s paušální daní === vrátit PS : pro

19.11.2020 337/12 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony v souvislosti s paušální daní === 1.pozměňovací návrh : pro

19.11.2020 Návrh usnesení Senátu k aktuální situaci v Radě České televize === schválit : pro

19.11.2020 Návrh usnesení Senátu k aktuální situaci v Radě České televize === 2.pozměňovací návrh : zdržela se

19.11.2020 Návrh usnesení Senátu k aktuální situaci v Radě České televize === 1.pozměňovací návrh : zdržela se

19.11.2020 Změna zasedacího pořádku === schválit : pro

19.11.2020 Změny v orgánech Senátu === volí : pro

19.11.2020 Změny v orgánech Senátu === schválit : pro

19.11.2020 Zpráva Mandátového a imunitního výboru o výsledku zkoumání, zda byli jednotliví senátoři platně zvoleni === vzít na vědomí : pro

13.11.2020 326/12 Návrh zákona o odškodnění některých obětí potlačení demonstrací k prvnímu výročí okupace Československa vojsky Svazu sovětských socialistických republik, Německé demokratické republiky, Polské lidové republiky, Ma arské lidové republiky a Bulharské lidové republiky === schválit : pro

13.11.2020 324/12 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony === schválit : pro

13.11.2020 317/12 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů === doprovodné usnesení : pro

13.11.2020 317/12 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů === schválit : pro

13.11.2020 317/12 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů === Zákon na ochranu zvířat proti týrání : zdržela se

13.11.2020 K 64/12 Zpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému výboru a Výboru regionů o dopadu demografických změn === doprovodné usnesení : pro

13.11.2020 K 64/12 Zpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému výboru a Výboru regionů o dopadu demografických změn === schválit : pro

13.11.2020 340/12 Návrh zákona o jednorázovém příspěvku důchodci v roce 2020 a o změně zákona č. 155/1995., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů === nezabývat se : pro

13.11.2020 318/12 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony === pověřuje : pro

13.11.2020 318/12 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony === vrátit PS : pro

13.11.2020 318/12 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony === 1.pozměňovací návrh : pro

13.11.2020 318/12 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony === schválit : zdržela se

13.11.2020 327/12 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, zákony související s přijetím zákona o evidenci skutečných majitelů a zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů === pověřuje : pro

13.11.2020 327/12 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, zákony související s přijetím zákona o evidenci skutečných majitelů a zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů === vrátit PS : pro

13.11.2020 327/12 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, zákony související s přijetím zákona o evidenci skutečných majitelů a zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů === 7.pozměňovací návrh : pro

13.11.2020 327/12 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, zákony související s přijetím zákona o evidenci skutečných majitelů a zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů === 6.pozměňovací návrh : pro