Moje priority

Silnější slabší

Silnější pomáhají slabším

V oblasti sociální politiky zdůrazňuji potřebu řešení trhu s bydlením, což má viditelný dopad do všech oblastí života. Kdo má stabilní bydlení, má stabilní práci, může vychovávat své děti v klidu a může se zapojit do společenského dění ve své obci.

Zároveň hledám koncepční řešení dluhových pastí, které ohrožují nejen jednotlivce, ale v konečném důsledku celou ekonomiku státu. Je třeba nepřestat si všímat potřeb lidí  v nelehkých životních situacích, kteří jsou v krizích nejvíce postižení. Jde o rodiče samoživitele, lidi bez práce, nemocné, stárnoucí a opuštěné.

Narůstající chudoba totiž poškozuje nás všechny, přicházíme o ideje a talenty těch, kteří pracují mimo systém a ukrývají se v šedé ekonomice. Tito lidé přicházejí o naději na dobrý život. Chci, aby se dařilo dobře všem.

Co pro to udělám:

 • Budu hlasovat pro novelizaci exekučního řádu, který zastaví výnosný obchod založený na obchodování s dluhy, a umožní lidem vybřednout z dluhových pastí. Za zásadní považuji zavedení teritoriality exekučního úřadu dle bydliště dlužníka a princip tzv. chráněného účtu tak, aby nezabavitelné minimum nebyl zabavováno dvakrát.
 • Podpořím zákony, které posílí dostupnost bydlení. Zasadím se o to, aby se opět začalo pracovat na zákonu sociálním bydlení, neboť zajištěním bydlení především zajistíme dobrou budoucnost všem.
 • Podpořím zákony, které umožní lidem na okraji společnosti zapojit se do jejího chodu,a to zejména pomocí stabilních a dostupných sociálních služeb a efektivních sociálních dávek. Financování sociálních služeb musí být stabilní a předvídatelné tak, aby tyto instituce byly schopny poskytovat služby potřebným v dlouhodobém horizontu.
Strom

Strategická péče o životní prostředí a veřejný prostor

Kvalita života je velkou měrou závislá na kvalitě životního prostředí. V této oblasti budu prosazovat legislativní návrhy, které povedou k řešení problematiky sucha, nakládání s odpady, klimatickými změnami a hospodaření s půdou.

Nesmíme zavírat oči před dopady našeho nešetrného nakládání s přírodou. S přírodou musíme zacházet ohleduplně, je to náš společný prostor. Zasadím se o dobrou budoucnost nejen našich dětí, ale i dětí těchto dětí.

Co pro to udělám:

 • Odpad jako surovina. Zasadím se o zákony, které povedou k předcházení vzniku odpadů a dále pak k efektivnímu využívání odpadu v další výrobě. Podpořím přeměnu bioplynových stanic tak, aby namísto průmyslově vyráběných rostlin zpracovávali bio a gastro odpady.
 • Boj proti suchu a klimatickým změnám. Podpořím projekty, které povedou k budování retenčních nádržín a budovách, využívání dešťové vody a zasadím se o zpracování plánů na snižování emisí, řešení sucha a udržitelné krajiny.
 • Podpořím legislativu, která zvyšují podíl veřejnosti na rozhodování o životním prostředí.
Otevřenost

Přehledné a otevřené hospodaření s penězi občanů

Stát musí hospodařit s penězi maximálně hospodárně. Všichni platíme daně a ty tvoří rozpočet. Máme tedy právo vědět, jak je se státními penězi nakládáno. Zasadím se o co nejotevřenější hospodaření a nejefektivnější utrácení tak, aby výsledek přinesl co možná nejvyšší prospěch nám všem. 

Co pro to udělám:

 • Podpořím v Rakousku osvědčený princip centrálního zadavatele veřejných zakázek tak, aby stát maximálně ušetřil na opakujících se nákupech, což povede k zapojením i menším a středních firem do dodavatelského systému.
 • Zasadím se o maximální zpřehlednění systému poskytování dotací. Podpořím vznik uživatelsky přívětivého centrálního informačního systému o dotacích, kde se veřejnost na jednom místě dozví vše potřebné. Dotace by měly cílit zejména do vylidňujících se měst a obcí, kde chybí občanská vybavenost.
 • Zasadím se o to, aby se státem mohly obchodovat pouze firmy s průhlednou majetkovou strukturou, které nedaní v tzv. “daňových rájích”.
Doma

Priority senátního obvodu - Kvalitní životní prostor nezávislý na metropoli

Záleží mi na mém obvodě a na vás, mých sousedech. Budu usilovat o kvalitnější život na Kladně a v okolních obcích. Je třeba zde najít vše potřebné ke šťastnému životu, a to bez únavného dojíždění do Prahy. Kladensko nesmí být noclehárnou Prahy.

Co pro to udělám:

 • Zasadím se řešení problematiky dostupnosti bydlení, systému přidělování městských bytů a řešení problematiky mimořádné hmotné pomoci. Budu usilovat o zlepšení dopravy. Kladensko je enormně zasaženo dopravou směřující do Prahy. Budu jednat o zvýšení integrace hromadné dopravy tak, aby bylo možné pohodlně se dostat do vedlejší vesnice bez nutnosti použití aut, tj. veřejnou hromadnou dopravou, pěšky nebo na kole. Budu usilovat o obnovu zašlých polních cest a stezek, které kdysi naše obce spojovaly a jež jsou nyní často přeťaty dálnicemi. Zasadím se o vznik podchodů a nadchodů pro bezpečnou komunikaci.
 • Věnuji dostatečnou pozornost vyloučeným lokalitám. Budu motivovat občany z těchto lokalit k vyššímu zájmu a odpovědnosti za veřejné záležitosti. Jedině společným úsilím můžeme nalézt vhodná řešení v problematických oblastech.
 • Nikdy se nebudu vyhýbat občanům a jejich názorům. Ostatně to jsem nedělala nikdy. Naslouchám jim ve své praxi a také v bezplatné právní poradně. Budu tak činit i nadále. Vždy budu usilovat o řešení lokálních otázek i na celostátní úrovni a stanu se “ombudsmankou” našeho senátního obvodu.
 • budu „skládat účty“ obyvatelům obvodu formou pravidelných hlášení o svojí práci v Senátu.
 • budu se pravidelně setkávat s obyvateli obvodu formou veřejného setkání, poskytnu občanům telefonní a e-mailový kontakt.